Fout
MIJN ACCOUNT
AANMELDEN
Of

REGISTREER MET JE E-MAILADRES

Registreer

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 01/09/2021

 

De huurder is verplicht op het einde van de huurperiode het materiaal in te leveren op adres van De LegoVos, Racingstraat 11 te Gentbrugge in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

Indien het materiaal verloren gaat, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle schade die als gevolg van het verloren gaan van het materiaal bij de huurder ontstaat.

De huurder is verplicht om in geval van schade aan het materiaal de verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen en de verhuurder alle informatie te verschaffen die deze noodzakelijk acht. De huurder is verplicht alle instructies van de verhuurder op te volgen.

Indien de huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt en dientengevolge in gebreke is, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Hij zal dit schriftelijk aan de huurder meedelen. De huurder is in dit geval verplicht al het gehuurde materiaal onmiddellijk aan de verhuurder terug te leveren. Indien de huurder het materiaal niet terstond terug levert, is de verhuurder gerechtigd alle maatregelen te treffen die hij nodig acht om het materiaal weer in zijn bezit te krijgen.

De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet onmiddellijk terugbrengen van het gehuurde materiaal.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden, toegebracht door of met het gehuurde materiaal. De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of met het gehuurde materiaal, al dan niet als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde materiaal.

De huurder mag het gehuurde materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven.

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent worden overgemaakt.

De voertaal is Nederlands.